Forskning – M. transversus abdominis

On the role of M. transverses abdominis in trunk motor control
Eriksson Crommert, Örebro universitet 2011

Detta är en sammanfattning från artikel i läkartidningen nr 36 2011

Den tvära bukmuskeln har under senaste år varit mycket omskriven och det finns många teorier om hur den fungerar, men inte så många studier som påvisar dessa teorier. Denna studie visar att det finns ett aktivitetsmönster i tvära bukmuskeln och som rätt utnyttjat kan bidra till att effektivisera träningen av denna muskel, och det kan i förlängningen bidra till att förhindra/minska ryggbesvär.

En viktig funktion som den tvära bukmuskeln tros ha är att stabilisera ryggraden när den utsätts för stor belastning. En aktivitet ska ses i M. transversus abdominis innan en rörelse påbörjas som en förberedelse inför kommande belastning av krafter i olika riktningar.

Detta skulle kunna innebära att den djupa muskeln förvandlar den multisegmentella kotpelaren till en kontrollerbar enhet, som de ytliga muskelgrupperna sedan kan arbeta med och skapa kraft, rörelse och längd.

Personer med ländryggsproblematik har en försenad aktivitet i M. transversus abdominis, vilket leder till instabilitet och en sämre bålkontoll. Här menar författaren att det finns stora brister i kunskapen kring vilka faktorer som påverkar M. transversus abdominis funktion i normalfallet vilket gör det svårt att förstå konsekvenserna av eventuellt förändrade koordinationsmönster vid ländryggsbesvär.

Huvudresultaten från de olika delstudierna visade att när balanskravet på bå­len var lågt, när försökspersonerna låg i sidoläge, försenades aktiviteten i den tvära bukmuskeln i förhållande till de ytliga magmusklerna både vid plötsliga belastningar framåt eller bakåt och i situationer när ett statiskt mothåll plötsligt försvann. I stående, när balanskravet skärptes, ökade aktiviteten betydligt i den tvära bukmuskeln oavsett om kroppen utsattes för några belastande vridmoment eller inte. Genomgående i samtliga delstudier var att den tvära bukmuskelns aktivering skilde sig från övriga bålmusklers genom att denna muskel var aktiv, oberoende av om krafterna som verkade på bålen var riktade framåt eller bakåt. Övriga muskler var riktningsspecifika.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att M. transversus abdominis har ett unikt aktiveringsmönster, som påverkas av balanskravet på bålen. Tillsammans med dess riktningsoberoende aktivering visar det att muskeln har en viktig generell funktion för ryggens stabilisering och kroppshållningen. Denna information hjälper oss att förstå hur viktigt det är att utnyttja sambandet mellan muskelaktivitet och balansträning. Vi behöver alltså fokusera på att utveckla övningar för M. transversus abdominis i upprätta positioner.